طنز.یه دوست پسر هم نداریم؟


یه دوست پسر هم نداریم بهمون پیشنهاد بیشرمانه بده ما هم کلی کولی بازی در بیاریمیه دوست پسر هم نداریم بهمون قول شرف بده که صبح جمعه از خوابش میزنه و میریم بیرونیه دوست پسر هم نداریم بهش بگیم مشروط شدم این ترم بگه عیب نداره عزیزم
تو واسه من همیشه الف هستییه دوست پسر هم نداریم به انداره مصرف یه هفته مون از ماشینش دستمال کاغذی برداریمیه دوست پسر هم نداریم مجبورش کنیم اسم مارو رو بازوش خالکوبی کنهیه دوست پسر هم نداریم با وضع فجیع بریم بیرون همه بگن تو چرا این شکلی
شدی بگیم اونی که باید بپسنده پسندیدهیه دوست پسر هم نداریم قاصدک ببینیم بپریم روش بگیم وای ازش خبر آوردهیه دوست پسر هم نداریم از سربازی معاف باشه هر روز بهش بگیم سربازی واسه
تو لازم بود خیلی لوس بار اومدییه دوست پسر هم نداریم شارژ ایرانسل بده بهمون بگه خطت رو شارژ کن زود به
خودم زنگ بزنیه دوست پسر هم نداریم هر روز بهش بگیم ای کاش رشد عقلتم مثل رشد سیبیلت بودیه دوست پسر هم نداریم همیشه حرفمون رو گوش کنه نه فقط موقعی که بهش می
گیم دیگه به من زنگ نزنیه دوست پسر هم نداریم بگه چه خبر عزیزم بگیم داری بابا می شییه دوست پسر هم نداریم هی واسش از جذابیت آقایون کچل بگیم که آخر سر بره
دونه دونه موهاشو بکنه جذاب شهیه دوست پسر هم نداریم هی بهش بگیم من ۶ تا خواستگار دکتر دارم زود باش
تکلیف منو روشن کنیه دوست پسر هم نداریم که دیگه هی نگیم من به عشق اعتقادی ندارمیه دوست پسر هم نداریم هی انگشتمونو بزنیم به پهلوش دو متر بپره بخندیم بهشیه دوست پسر هم نداریم با شماره دوستش امتحانمون کنه ما هم سربلند از
امتحان بیایم بیرونیه دوست پسر هم نداریم وقتی ناراحتیم الکی از این حرف های امید دهنده
بزنه مثلاً همه چی آرومه و اینایه دوست پسر هم نداریم بهش بگیم می خوام پراید بخرم بگه بقیه پولشو من می
دم ۲۰۶ بخریه دوست پسر هم نداریم که ثانیه به ثانیه یادآوری کنه که ما فقط دوستای
معمولی هستیمیه دوست پسر هم نداریم خودمونو واسش لوس کنیم بگه خبه خبه ادای احمق ها رو در نیاریه دوست پسر هم نداریم یه کم شعور داشته باشه به شعورش توهین کنیمیه دوست پسر هم نداریم بهمون بگه مواظب خودت باش از پیاده رو برو رسیدی
خونه تک بزنیه دوست پسر هم نداریم وقتی عصبانی هستیم با فامیل صداش کنیم مثلاً گوش کن آقای فلانییه دوست پسر هم نداریم سرما بخوره هی قربون صدقه صدای گرفتش بریمیه دوست پسر هم نداریم اس ام اس عاشقونه بفرسته واسمون به جای جواب عاشقونه گیر بدیم این اس ام اس رو کی برات فرستاده؟ هـــــــــــــا؟؟؟؟یه دوست پسر هم نداریم شب ها آرزوی وصال کنه روزها آرزوی فراقیه دوست پسر هم نداریم آرزوهامونو بهش بگیم اونم الکی بگه خودم همش رو بر آورده میکنمیه دوست پسر هم نداریم بدونه اس ام اس رو فقط نمیخونن بلکه جواب هم میدنیه دوست پسر هم نداریم هی سفر کاری با دوستاش بره شمالیه دوست پسر هم نداریم از ترس ترور شخصیتی بخاطر سیبیل هامون هر دو روز یه بار بریم آرایشگاهیه دوست پسر هم نداریم برامون آواز بخونه با صدای نکرشیه دوست پسر هم نداریم تو خیابون گربه ببینیم بپریم بغلش بگیم وای ببخشید از ترس بودیه دوست پسر هم نداریم درک صحیحی از زمان داشته باشه. میگه ۵ دقیقه دیگه زنگ میزنم هفته ی بعد زنگ نزنهیه دوست پسر هم نداریم وقتی میگیم داره واسم خواستگار میاد ناراحت بشه نگه چه خوبیه دوست پسر هم نداریم هر روز بهش بگیم تو دیگه مرد شدی وقت زن گرفتنتهیه دوست پسر هم نداریم که وقتی خسته میشیم کیفمون رو برامون بیارهیه دوست پسر هم نداریم که یکی جز مامانمون شمارمونو از حفظ باشهیه دوست پسر هم نداریم پای رقیب که میاد وسط به جای اینکه بگه انتخاب با خودته یه ذره مبارزه کنه خبیه دوست پسر هم نداریم از اینترنت بدش بیاد اوقات فراغتش رو با ما بگذرونه نه با کامپیوترشیه دوست پسر هم نداریم باهم تخمه بخوریم هی پوستاشو تف کنیم رو سرو صورت همیه دوست پسر هم نداریم هی گازش بگیریم جای دندونامون یادگاری بمونهیه دوست پسر هم نداریم بوتیک داشته باشه هی بریم از مغازش جنس برداریم به عنوان هدیهیه دوست پسر هم نداریم دو تا ماشین داشته باشه یه زوج یه فرد. هر روز بریم بیرون نه یه روز درمیانیه دوست پسر هم نداریم نصفه شب اس ام اس های محبت آمیز برامون بفرسته صبح بیدار شدیم بخونیم کیف کنیمیه دوست پسر هم نداریم وقتی با گریه بهش زنگ می زنیم نگه هر وقت زر زرت تموم شد بهم زنگ بزنیه دوست پسر هم نداریم نگه هروقت با ۹۱3 زنگ زدم فقط حرف های مهم رو بگو، چرت و پرت خواستی بگی بگو با ایرانسل ساعت ۱۱ شب به بعد زنگ بزنمیه دوست پسر هم نداریم بشینیم عکس های بچگیشو ببینیم و به درگاه خدا دعا کنیم لااقل بچه ش این شکلی نشهیه دوست پسر هم نداریم کوچه علی چپ رو نشناسهیه دوست پسر هم نداریم بهش بفهمونیم خاطراتش رو واسه خودش نگه داره هی نگه من اینجا خاطره داشتم من با این آهنگ شب هایی داشتم. ما خانم ها حسودیم بفهمیدیه دوست پسر هم نداریم وقتی با یه دختر حرف میزنه هی وشگونش بگیریم که یعنی بسه جمع کن خودتویه دوست پسر هم نداریم یه هفته قبل تولدمون غیب بشه گوشیش خاموش بشه یه هفته بعد از تولد دوباره ظهور کنه بگه عزیزم تصادف کرده بودمیه دوست پسر هم نداریم تو ماشین آهنگ شیش و هشت بزاریم کله هامونو باهم تکون بدیمیه دوست پسر هم نداریم موقع انتخاب واحد بگه عصر کلاس برندار که باهم بریم بیرونیه دوست پسر هم نداریم پفک بخوریم یواشکی دستامونو بمالیم به صندلی های ماشینشیه دوست پسر هم نداریم اول آشنایی شماره ایرانسل بدیم بهش دو روز بعد از آشنایی ۹۱3یه دوست پسر هم نداریم خوش سلیقه باشه ما رو انتخاب کنهیه دوست پسر هم نداریم موبایلمون همیشه تو دستمون باشه دیگه هی گم نشهیه دوست پسر هم نداریم حتی گاهی گوشیمونو یهو بگیره بگرده بیبینه خیانت میانت نمی کنیم کهیه دوست پسر هم نداریم دستامونو بگیره محکم تو دستاش بگه حالا اگه زورت میرسه بکشش بیرونیه دوست پسر هم نداریم شماره تلفنش بشه همه ی پسوردامونیه دوست پسر هم نداریم که تهدیدش کنیم یا دیگه نباید سیگار بکشه یا اگه میکشه منم باید باهاش بکشمیه دوست پسر هم نداریم که هیچ، دوست معمولیشم نداریم دلمون خوش باشهیه دوست پسر هم نداریم وقتی مسته احساس مستی و راستی بهش دست بده بیاد پته ی خودشو بریزه رو آبیه دوست پسر هم نداریم مخ داشته باشه مخشو بزنیمیه دوست پسر هم نداریم تو شهر غربت بیاد سوار ماشینمون کنه یه چیپس هم بده زیر بغلمون بگه بخور تو راه سرگرم شییه دوست پسر هم نداریم وقتی داریم حرف میزنیم یهو تلفن رو قطع کنه بپرسیم چرا بگه آخه پول تلفن زیاد میادیه دوست پسر هم نداریم چه برسه به چند تایه دوست پسر هم نداریم لااقل قدرمون رو بدونهیه دوست پسر هم نداریم ما رو بخاطر خودمون بخواد نه پول بابامونیه دوست پسر هم نداریم وقتی ازش دوریم بپرسیم چه خبر؟ بگه ملالی نیست جز دوریه تویه دوست پسر هم نداریم همیشه بگه اس ام اس؟ کدوم اس ام اس؟ نه نرسیده! ما که ندیدیمیه دوست پسر هم نداریم هی غر بزنه به جونمون تو دیگه مثل قبل دوستم ندارییه دوست پسر هم نداریم هی هر روز ازش بپرسیم آخر دوستیمون چی میشه؟یه دوست پسر هم نداریم دهانش را ببوییم مبادا گفته باشد دوستت دارمیه دوست‌پسر هم نداریم کارگر معدن باشه، بعد دو ماه که از اون تو درش میارن جلوی دوربینای شبکه‌های تلویزیونی ما رو در آغوش بکشه!یه دوست پسر هم نداریم وقتی آب قطع شده از خونشون برامون دبه دبه آب بیارهیه دوست پسر هم نداریم به شلوار فاق کوتاهش گیر بدیم هی بگیم شلوارتو بکش بالا پشتت اومده بیرونیه دوست پسر هم نداریم وقتی صداش می کنیم نگه هان بگه بلهیه دوست پسر هم نداریم تند تند واسه ماشینش عروسک بگیریم اونم هی بگه آخه عزیزم اینجا اتاق بچه نیست که ماشینهیه دوست پسر هم نداریم عینکی باشه براش بخونیم عینکی با نمکییه دوست پسر هم نداریم بگیم بیا گوشی HTC ت رو با 1100 من عوض کن عزیزمیه دوست پسر هم نداریم ساعت ۱۲ ظهر با جنگ و دعوا و تهدید از خواب بیدارمون کنهیه دوست پسر هم نداریم دستمونو بکشیم رو صورتش بگیم چه طوری جوجه تیغییه دوست پسر هم نداریم دلش نخواد بره جایی بعد زنگ بزنه بپرسه به نظرت برم ما هم بگیم نه بگه باشه فقــــــــــطه فقط به خاطر تو نمیرمیه دوست پسر هم نداریم شبا خواب ببینیم با اسب سفید اومده دنبالمونیه دوست پسر هم نداریم برامون آهنگ بسازه بعد بخونه [میم]قلب من برای تو میزنه[میم] قهر نکن که قلب من میشکنه[میم] نام تو درد و بلای منه [میم] بی تو دل بلای جون منه. یه چیزی تو این مایه ها

/ 3 نظر / 86 بازدید
دریا

در جهان قصه کوتاهی دیوار مخور / حسرت کاخ رفیق و زر بسیار مخور گردش چرخ نگردد به مراد دل کس / غم بی مهری آن مردم بی عار مخور . . . سلام دوست عزیز مطلبتون واقعا جالب بود کلی شاد شدیم و ... امیدوارم که دوست داشتید سری بزنید به وب ما هم

طناز

خیلی جالب بود

سلمان

همون بهتر ک دوس پسر نداری بخوای این همه بلا سرش بیاری.[شکست] ولی کلا باحال بود.................